Інформація для ознайомлення споживачів фінансових послуг

На виконання вимог чинного законодавства України, фінансова установа перед укладанням договору про надання фінансової послуги повідомляє клієнту (споживачу фінансових послуг) наступну інформацію:

І. Загальна інформація про особу, яка надає фінансові послуги
1.1 найменування КП «ФОНД ІЖБ»
(далі – Фонд)
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ» (скорочене найменування КП «ФОНД ІЖБ»)
1.2 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та місцезнаходження Фонду 23486985
Україна, 92600, Луганська обл., Сватівський р-н, місто Сватове, вулиця Садова, будинок 74А
1.3 контактні телефони Фонду (06471) 3 22 30; 066 301 87 53; 098 517 34 00
1.4 адреса електронної пошти Фонду budfond@meta.ua
1.5 адреса за якою приймаються/ надсилаються скарги споживачів фінансових послуг Україна, 92600, Луганська обл., Сватівський р-н, місто Сватове, вулиця Садова, будинок 74А
1.6 найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності) Кредитний посередник відсутній
1.7 відомості про державну реєстрацію Фонду Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:,br. 25.04.2001, 14.02.2005, 1 382 120 0000 002927
1.8 інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків Свідоцтво Нацкомфінпослуг про реєстрацію фінансової установи КП «ФОНД ІЖБ»: відповідно до Розпорядження Держфінпослуг 09.10.2008 № 1163, реєстраційний номер 16102256, серія та номер свідоцтва ІК № 41, дата видачі свідоцтва 09.10.2008, код фінансової установи 16
1.9 інформація щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, що видана відповідно до Розпорядження Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері регулювання ринків фінансових послуг 27.07.2017 № 3304
1.10 контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності Фонду Національний Банк України
адреса:
- для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
- для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
контактний телефон: 0 800 505 240
адреса електронної пошти: nbu@bank.gov.ua
ІІ. Інформація про фінансову послугу що надається Фондом
2.1 перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання, вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових кредитів, що надаються Фондом позичальникам, порядок визначення витрат клієнта     Виключним видом діяльності є надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, відповідно до чинного законодавства України та в рамках виконання бюджетних програм* - державної програми або відповідної програми органу місцевого самоврядування, зокрема, за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів – на зворотній основі.
    Інформація щодо порядку та умов надання фінансових послуг, встановлення розміру плати (процентів) щодо фінансових кредитів визначається: правилами надання кредитів >>>, > >>, кредитним договором; і розміщено на офіційному веб-сайті Фонду http://fondigs.lg.ua (сторінки: Інформація про фінустанову, Нормативні документи, Оформлення кредиту).
    За користування кредитом встановлюється плата в розмірі - 3% річних від суми кредиту, що знаходиться в користуванні.
    За обслуговування кредиту (надання та управління кредитом) встановлюється плата, в розмірі затвердженому наглядовою радою Фонду - 7% річних від суми кредиту, що знаходиться в користуванні.
    Позичальник, який має трьох і більше дітей (у тому числі усиновлених та/або таких, що перебувають під його опікою/піклуванням), звільняється від плати за користування та обслуговування пільговим кредитом протягом дії кредитного договору починаючи з дати подання копії підтвердних документів (свідоцтва про народження дітей, документів про усиновлення, встановлення опіки чи піклування, посвідчення батьків багатодітної сім’ї).
    Плата за користування та обслуговування кредиту також не нараховуються таким позичальникам (за умови звернення їх або повнолітніх членів їх сімей з відповідною заявою):
        - військовослужбовцям, подружжю, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, що підтверджується копією військового квитка, - з початку і до закінчення особливого періоду;
        - резервістам та військовозобов’язаним, подружжю, в якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним, що підтверджується довідкою військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій службі, - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення проходження військової служби в особливий період.
    Клієнт, який надає Фонду документи для підтвердження права на одержання кредиту та визначення його суми, несе всі витрати, що пов’язані з їх оформленням і забезпеченням виконання зобов’язань за кредитним договором, згідно з їх вартістю, за діючими на час оформлення цінами/тарифами:
        - проектувальника: виготовлення будівельного паспорта, проектної документації на будівництво (реконструкцію, спорудження, тощо) об’єкта кредитування;
        - оцінювача: оцінка об’єкта кредитування, предмету застави, іпотеки;
        - державного реєстратора, нотаріуса: отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; нотаріальне посвідчення, державна реєстрація договору забезпечення виконання зобов’язань; реєстрація обтяження предмета застави, іпотеки; накладення заборони відчуження майна;
        - бюро технічної інвентаризації: виготовлення технічного паспорта на об’єкт кредитування; надання довідки про належність майна;
        - страховика: страхування ризиків неповернення кредиту, об’єкта кредитування, предмета застави, іпотеки;
        - банку: відкриття банківського рахунку для отримання кредиту
ІІІ. Інформація про договір надання фінансових послуг
Договір про надання фінансових послуг передбачає:
3.1 наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Строк протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту після укладання кредитного договору шляхом письмового звернення до Фонду на протязі двох тижнів з дня укладення кредитного договору та до перерахування коштів на рахунки відповідних організацій та/ або позичальнику
3.2 мінімальний строк дії договору (якщо застосовується) Фондом не застосовується
3.3 наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, право дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій     У позичальника є право дострокового припинення / розірвання договору.
    Кредитний договір може бути достроково припинений за додатковим договором Сторін або розірваний за ініціативою однієї із Сторін у випадку істотного порушення його умов іншою Стороною – в порядку передбаченому чинним законодавством України та кредитним договором.
    Дострокове припинення дії кредитного договору можливе за умови повного повернення отриманого кредиту, сплати відсотків за користування, надання та управління кредитом і виконання позичальником усіх інших зобов'язань за кредитним договором.
    Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів і достроково виконати кредитний договір.
    Якщо клієнт скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, Фонд зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань клієнта у бік їх зменшення та на вимогу клієнта надати йому новий графік платежів.
    Клієнт у разі дострокового повернення кредиту сплачує Фонду проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.
    Наслідки припинення, розірвання, дострокового виконання кредитного договору визначаються чинним законодавством України, зокрема, припинення правовідносин.
3.4 порядок внесення змін та доповнень до договору Зміни та/або доповнення до кредитного договору оформлюються додатковими договорами сторін, що є його невід’ємною частиною
3.5 неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансових послуг Збільшення фіксованої процентної ставки за кредитним договором без письмової згоди споживача фінансових послуг неможливе
3.6 посилання на примірний договір, що розміщено на офіційному веб – сайті Фонду (не є публічною пропозицією для укладення договору) Кредитний договір на будівництво (добудову)
Кредитний договір на придбання
Кредитний договір на спорудження інженерних мереж
ІV. Інформація щодо механізмів захисту прав споживачів фінансових послуг
4.1 Можливість та порядок позасудового розгляду скарг/ звернень споживачів фінансових послуг     Позасудовий розгляд скарг споживачів здійснюється шляхом розгляду Фондом письмових звернень відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та особистого прийому клієнтів.
    Адреса за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:
Україна, 92600, Луганська обл., Сватівський р-н, місто Сватове, вулиця Садова, будинок 74А
e-mail: budfond@meta.ua
    Також, позасудовий розгляд скарг споживачів фінансових послуг здійснюється Національним банком України. Клієнт має право на звернення до Національного банку України у разі порушення Фондом законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості.
    З інформацією про порядок подання та розгляду скарг споживачів фінансових послуг Національним банком України клієнт може ознайомитись за посиланням: https://bank.gov.ua/contacts-details#section
    Подання звернення до Фонду або до Національного банку України не позбавляє клієнта права на звернення до суду відповідно до законодавства України за захистом своїх прав та інтересів.
4.2 наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства Відсутні
4.3 наявні та можливі схеми кредитування відповідно до вимог частини першої статті 9 Закону України "Про споживче кредитування"* Згідно Регіональних правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення, що затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації 03.10.2018 року № 726 > >>, які розроблено з урахуванням місцевих умов і згідно Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 № 1597 >>>
V. Інформація про назву та адресу бюро кредитних історій,
до/з якого передаватиметься інформація щодо суб’єкта кредитної історії
відповідно до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»,
Закону України «Про споживче кредитування», Закону України «Про захист персональних даних»
5.1 назва бюро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ"
ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ: 33546706
5.2 адреса бюро місцезнаходження – Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, буд. 1-Д
для кореспонденції – Україна, 49300, місто Дніпро, а/я 7566
веб-сайт: www.ubki.ua
еmail: info@ubki.ua
тел. +38 044-585-11-94

    * Відповідно до ознаки, визначеної у пункті 5 частини другої статті 3 Закону України «Про споживче кредитування», цей Закон, крім положень щодо врегулювання простроченої заборгованості, пункту 9 частини третьої статті 9, пункту 15 частини першої та частини другої статті 12 цього Закону, не поширюється на:
    «5) кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом;»